హెచ్చుతగ్గులు

జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులు
రావటంకూడ మన
మంచి కోసమే అనుకోవాలి

ఎందుకంటే

ECG లొ వచ్చే సరళరేఖా కూడ
మృత్యువును సూచిస్తుంది